NASZA MISJA - Stowarzyszenie "Nasz Czerwińsk nad Wisłą"

Przejdź do treści
NASZ MISJA
Celem Stowarzyszenia "Nasz Czerwińsk nad Wisłą" jest:
1) działalność na rzecz rozwoju infrastruktury, w szczególności dróg lokalnych, kanalizacji, sieci gazowych, energetycznych, informatycznych i internetowych na terenie Czerwińska nad Wisłą;
2) działalność na rzecz rozwoju transportu i komunikacji publicznej zgodnie z potrzebami mieszkańców Czerwińska nad Wisłą;
3) działalność na rzecz zapewnienia estetyki i porządku w przestrzeni publicznej Czerwińska nad Wisłą;
4) działalność na rzecz planowania i organizacji terenów publicznych w przestrzeni dawnego miasta, w szczególności terenów zielonych na terenie Czerwińska nad Wisłą;
5) działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju Czerwińska nad Wisłą, w szczególności poprzez uczestnictwo w postępowaniach mających na celu określenie warunków i zasad planowania zagospodarowania przestrzennego, procesach planistycznych przy wydawaniu rozstrzygnięć określających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz procesów inwestycyjnych z tym związanych;
6) promowanie i wdrażanie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, a także propagowanie proekologicznych zachowań, rozwiązań i technologii;
7) promowanie, wdrażanie oraz kontrolowanie poszanowania zasad ekologii oraz ochrony środowiska w działaniach inwestycyjnych oraz przeciwdziałanie zachowaniom, zjawiskom i inwestycjom mogącym pogorszyć stan środowiska, w szczególności na terenie Czerwińska nad Wisłą;
8) przeciwdziałanie zachowaniom, zjawiskom i inwestycjom mogącym negatywnie wpływać na warunki życia, zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Czerwińska nad Wisłą bądź pogorszyć stan środowiska, w szczególności na terenach przyległych do miejscowości;
9) działalność na rzecz ochrony obiektów i zespołów cennych ze względów przyrodniczych, kulturowych, bądź historycznych, a w szczególności na rzecz ochrony obiektów znajdujących się na terenie Czerwińska nad Wisłą;
10) działalność na rzecz ochrony urbanistycznej Czerwińska nad Wisłą i dostosowywania nowych założeń urbanistycznych do istniejącego, historycznego założenia urbanistycznego;
11) upowszechnianie i rozwijanie kultury regionalnej, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej;
12) działalność związana ze wspieraniem edukacji dzieci i młodzieży, organizowaniem form edukacji szkolnej i pozaszkolnej;
13) wspieranie i pobudzanie aktywności mieszkańców Czerwińska nad Wisłą, w życiu społecznym, kulturalnym, gospodarczym i politycznym;
14) działanie na rzecz rozwoju świadomości obywatelskiej, wspierania aktywności obywatelskiej, inicjatyw obywatelskich, budowy społeczeństwa obywatelskiego, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
15) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
16) działalność na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w gminie Czerwińsk nad Wisłą;
17) działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego w gminie Czerwińsk nad Wisłą;
18) działalność na rzecz poprawy warunków życia społeczności Czerwińska nad Wisłą, w szczególności poprzez pomoc społeczną i działalność charytatywną;
19) działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia, upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród mieszkańców Czerwińska nad Wisłą;
20) upowszechnianie krajoznawstwa oraz aktywnego wypoczynku, w szczególności wśród mieszkańców Czerwińska nad Wisłą;
21) promowanie Czerwińska nad Wisłą, w szczególności jego walorów architektonicznych, przyrodniczych, krajoznawczych i historycznych;
22) upowszechnianie wiedzy historycznej na temat Czerwińska nad Wisłą, w tym jej utrwalanie;
23) podejmowanie i wspieranie działań na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców Czerwińska nad Wisłą;
24) uczestnictwo we wszystkich działaniach władz gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich dotyczących Czerwińska nad Wisłą;
25) podejmowanie działań w kierunku ochrony Czerwińska nad Wisłą przed niekorzystnymi dla miejscowości i mieszkańców decyzjami administracyjnymi;
26) organizowanie wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych;
27) inicjowanie i organizowanie form wypoczynku oraz zagospodarowanie czasu pozaszkolnego w lokalnych instytucjach i szkołach;
28) upowszechnianie i popularyzowanie wiedzy o przejawach życia kulturalnego, oświatowego, społecznego i gospodarczego;
29) wszechstronne inspirowanie, inicjowanie, wspomaganie, koordynacja i realizacja inicjatyw
społecznych, samorządowych, lokalnych i własnych w zakresie: edukacji, kultury, sztuki, przedsiębiorczości i rozwoju lokalnego;
30) wspomaganie inicjatyw lokalnych mających na celu wykorzystywanie funduszy pomocowych Unii Europejskiej, środków krajowych oraz zagranicznych funduszy celowych;
31) wspieranie rozwoju regionalnego i lokalnego;
32) wspieranie rozwoju turystyki rekreacyjnej na terenie Czerwińska nad Wisłą;
33) wspieranie działań rewitalizacyjnych Czerwińska nad Wisłą;
34) odtworzenie zanikłych tradycji flisackich w Czerwińsku nad Wisłą.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym;
2) występowanie na prawach strony reprezentującej interes społeczny oraz interes prawny uzasadniony celami statutowymi w postępowaniach administracyjnych, procedurach związanych z planami zagospodarowania przestrzennego oraz w procesach sądowych, w procesach inwestycyjnych oraz procedurach planistycznych;
3) opiniowanie planów, projektów, decyzji i uchwał organów administracji państwowej i samorządowej;
4) przeprowadzanie niezależnych opracowań, studiów, analiz, ekspertyz, ocen, raportów i opinii wraz ze składaniem wniosków i postulatów w sprawach z zakresu działalności statutowej;
5) współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, kierowanie do nich postulatów;
6) współpracę z innymi stowarzyszeniami, a także fundacjami, przedsiębiorstwami, środkami masowego przekazu, ośrodkami naukowymi, administracją państwową i samorządową;
7) wspieranie rozwoju turystyki w Gminie Czerwińsk nad Wisłą;
8) zachęcanie do odtwarzania tradycyjnych zawodów oraz wartości i postaw uosabiających mądrość przodków;
9) organizowanie imprez kulturalnych, edukacyjnych, wystaw, festiwali, koncertów i uroczystości okolicznościowych;
10) organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji, sesji naukowych, zjazdów i spotkań dotyczących wszechstronnego rozwoju Czerwińska nad Wisłą;
11) skupianie wokół Stowarzyszenia ludzi aktywnych społecznie, miłośników związanych z Czerwińskiem nad Wisłą, jego historią, położeniem i kulturą lokalną;
12) wspomaganie organizacji zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych;
13) integrację mieszkańców;
14) organizację i finansowanie wycieczek i wypoczynku dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, w szczególności zagrożonych wykluczeniem społecznym;
15) wsparcie rozwoju infrastruktury użyteczności publicznej;
16) pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację celów statutowych;
17) podejmowanie działań i inicjatyw na rzecz rozwoju kontaktów i współpracy ze społecznościami lokalnymi innych regionów i państw realizujących podobne cele;
18) działalność wydawniczą, wystawienniczą i prasową;
19) prowadzenie własnych kampanii i projektów edukacyjnych;
20) organizowanie szkoleń, konkursów, konferencji;
21) organizowanie zawodów sportowych, wycieczek krajoznawczych;
22) prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej na rzecz społeczeństwa;
23) organizowanie świadczeń na rzecz społeczności lub osób indywidualnych;
24) organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych;
25) prowadzenie i wspomaganie działalności badawczej i naukowej;
26) tworzenie i prowadzenie stron internetowych.
Plac Batorego 11
500068007

naszczerwinsk@gmail.com

Stowarzyszenie "Nasz Czerwińsk nad Wisłą"
Wróć do spisu treści